Een pauze inlassen in jouw relatie of huwelijk – kan dat?

Alvorens de knoop meteen door te hakken en te opteren voor een scheiding, kiezen steeds meer koppels ervoor om vooreerst een proefperiode in te lassen.

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is dit fenomeen reeds langer bekend en spreekt men van een ‘trial divorce’ of ‘proefscheiding’.

Ingeval van echtelijke of relationele moeilijkheden kan het inlassen van een dergelijke pauze, waarbij de echtgenoten of partners even afstand nemen van elkaar, erg zinvol zijn en tot belangrijke inzichten leiden. Gedurende deze periode proberen de echtgenoten of partners voor zichzelf uit te klaren of ze de relatie nog een kans willen geven, al dan niet onder hernieuwde voorwaarden, dan wel of de scheiding onafwendbaar is geworden.

Kan dat zomaar? En welke zijn de aandachtspunten of valkuilen?

Het belang van een voorlopige regeling ten behoeve van de kinderen

Een scheiding van de ouders, al dan niet voorlopig, heeft evident de grootste impact op de kinderen. Zij zullen immers plotseling geconfronteerd worden met een nieuwe realiteit, waarbij zij afwisselend met de ene dan wel de andere ouder contact zullen hebben.

Belangrijk is dat ouders hierover tijdig en passend communiceren naar de kinderen en dit rekening houdende met de leeftijd van elk kind afzonderlijk.

Verder is het van belang dat de kinderen worden gerustgesteld en hen het nodige perspectief wordt geboden. De ouders communiceren in dat verband best zo veel mogelijk samen, als ouders, waarbij zij benadrukken dat de ouders alles in het werk zullen stellen om er voor te zorgen dat een en ander positief verloopt en de hechte relaties tussen de ouders en de kinderen niet onder druk komen te staan.

Om er voor te zorgen dat er op korte termijn niet al te veel verandert voor de kinderen, kan worden overwogen om tijdens de proefscheiding het principe van birdnesting toe te passen en ingeval van een eigen woning in onverdeeldheid te blijven. Dit laat de kinderen toe om voorlopig in hun vertrouwde omgeving te blijven waarbij de ouders afwisselend in de woning verblijven.

Heldere communicatie vermijdt verdere conflicten

Ook dient voldoende aandacht te worden besteed aan communicatie en het maken van heldere afspraken. Aan het begin van de proefscheiding spreken jullie dan ook best af hoe lang een dergelijke proefscheiding zal worden toegepast en tegen welke tijd de echtgenoten of partners elkaar meer duidelijkheid zullen bieden.

Doorgaans wordt een concrete datum afgesproken waarop de echtgenoten of partners zullen samenzitten om de toekomstplannen te bespreken. In tussentijd kan ook een beroep worden gedaan op een therapeut of coach om partijen te ondersteunen.

Wanneer de echtgenoten of partners moeilijkheden ondervinden bij het maken van voorlopige afspraken, kan steeds een beroep worden gedaan op Auguste Mediation als erkend bemiddelaar.

Heldere afspraken over het financiële luik zijn van primordiaal belang

In dat verband is het tevens van belang om in kaart te brengen welke de vaste maandelijkse kosten zijn en wie deze gedurende de proefscheiding zal betalen.

Het kan ook interessant zijn om alvast alle vermogensbestanddelen in kaart te brengen en een inventaris op te maken van de waardevolle goederen (zoals kunstwerken en -objecten, designerkledij, juwelen, goud, oldtimers,…) die zich nog in de gezinswoning bevinden, om latere discussies bij een ‘verlies’ te vermijden.

Een proefscheiding; mogelijks niet zonder gevaar wat de gegenereerde inkomsten betreft alsook de vermogensgroei

Een proefscheiding heeft als voordeel dat aan partijen ruimte wordt geboden om na te gaan welke de volgende stap is die zij wensen te nemen.

Een belangrijk gevaar dat hierin schuilt is evenwel dat partijen er mogelijks verkeerdelijk van uit gaan dat hun financiële situatie voldoende werd geregeld.

Ten onrechte gaat men er immers van uit dat bepaalde kosten die gedurende deze periode exclusief door een van de feitelijk of wettelijk samenwonende partners worden betaald, kunnen worden gerecupereerd. Dit is evenwel niet steeds het geval.

Ook de situatie van echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel verdient de nodige aandacht. De inkomsten die zij ontvangen gedurende het huwelijk – en dus ook tijdens de proefperiode – zijn principieel gemeenschappelijk. Ook al innen de echtgenoten hun inkomsten (loon, wedden, dividenden) op een “eigen” rekening, deze gelden hebben nog steeds een gemeenschappelijk karakter en kunnen aldus het voorwerp uitmaken van een eventuele latere vereffening en verdeling.

Ook de echtgenoot die zelfstandige activiteiten uitoefent, dient extra voorzichtig te zijn. De prestaties die worden geleverd, de omzet én winsten die worden gecreëerd, kunnen immers nog steeds ten bate van het huwvermogen worden gerealiseerd.

Het is dan ook van belang om voldoende aandacht te besteden aan de invulling van een dergelijke proefperiode alsook de tijdspanne waarbinnen dergelijke periode redelijkerwijs te verantwoorden valt.

Ingeval van twijfel of discussie is het dan ook opportuun om contact op te nemen met een advocaat gespecialiseerd in het familierecht en familiaal vermogensrecht opdat een duidelijk beeld kan worden bekomen van de gevaren die gepaard gaan met een langere proefperiode. Zodoende is voor de meer vermogende echtgenoot duidelijk wat hij of zij kan en mag verwachten tijdens en na dergelijke periode.

Wat gebeurt er na de proefperiode of ‘trial-divorce’?

Een proefscheiding kan leiden tot een verzoening van de echtgenoten of partners of kan eerder uitmonden een definitieve breuk.

Volgende hypothesen zijn bijvoorbeeld mogelijk;

  • Nieuwe huwelijkse voorwaarden

Partijen besluiten om voorlopig gehuwd te blijven doch komen overeen dat zij naar de toekomst toe andere huwelijkse voorwaarden zullen toepassen en een nieuwe huwelijksovereenkomst zullen afsluiten. Denk zo maar aan echtgenoten die aanvankelijk gehuwd waren onder het wettelijk stelsel doch er nu voor opteren om het stelsel scheiding van goederen aan te nemen.

Welk huwelijksvermogensstelsel het meest voordelig is, kan worden besproken met een eigen raadsman , maar tevens kan hierover een gesprek worden georganiseerd bij een erkend bemiddelaar.

  • Echtscheiding door middel van een bemiddelingstraject bij een erkend bemiddelaar;

Auguste Mediation begeleidt partijen en echtgenoten in hun zoektocht naar een globale onderhandelde regeling in het kader van hun scheiding. Een bemiddelingstraject biedt immers allerhande voordelen aan de betrokken partijen. U vindt hierover meer op onze website.

  • Echtscheidingsprocedure

Indien bemiddeling niet de meest geschikte piste blijkt, kunnen de echtgenoten of partners elk afzonderlijk ten rade gaan bij een eigen raadsman. Keyser advocaten heeft gedurende de afgelopen decennia een bijzondere expertise opgebouwd in het behandelen van allerhande complexe en internationale echtscheidingsdossiers. U leest hierover meer via volgende link op de website van van Keyser advocaten.

Auteur

Julie Borms

Bemiddelaar, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) bemiddeling? Auguste mediation vermijdt dat relatiebreuken of erfeniskwesties uitmonden in kwetsende en traumatische rechtszaken die jarenlang aanslepen. Contacteer ons kantoor in Antwerpen voor een consultatie met een gespecialiseerde bemiddelaar, in zowel binnen- als buitenland.

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen